Co:
image
  • imageApartmány
  • imageBasketbalové kempy
  • imageChaty a chalupy
  • imageFotbalové kempy
  • imageHokejové kempy
  • imageHotely
  • imagePenziony
  • imageRekreační střediska
Kde:
image
image

Podmínky užívání

Vstupem na portál www.SPORTISO.cz, jehož provozovatelem je Alena Andreevová, IČ: 03538770, se sídlem Gorochovova 1608/12, Ostrava 70030 (dále jen provozovatel) a s využíváním služeb tohoto portálu souhlasíte s dodržováním těchto podmínek používání (dále jen podmínky), zavazujete se je dodržovat a jste jimi vázáni. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv a podle vlastního uvážení a potřeb tyto podmínky měnit. V případě jakéhokoliv porušení těchto podmínek si provozovatel vyhrazuje právo požadovat všechny ze zákona dostupné opravné prostředky a náhrady. Na další používání portálu musíte souhlasit s těmito podmínkami.

Povinnosti ubytovatele

Ubytovatel se zavazuje poskytnout zákazníkům ubytování přesně v souladu se všemi informacemi o ubytování, které jsou uvedeny v prezentaci ubytovacího objektu. Ubytovatel je povinen udržovat informace o objektu aktuální.
Ubytovatel se zavazuje včas informovat návštěvníka o všech změnách a okolnostech, které by mohly mít vliv na rozsah a kvalitu poskytovaných služeb.
Ubytovatel se zavazuje udržovat ubytovací zařízení v provozuschopném stavu, udržovat čistotu a vytvářet podmínky pro spokojenost zákazníků. Veškeré vybavení, které se uvádí, je funkční a nepoškozené.
Ubytovatel se zavazuje komunikovat se zákazníky slušně, nezavádět, dodržovat morální a etická pravidla.
Ubytovatel se zavazuje spolupracovat tak, aby spoluprací nepoškozoval dobré jméno portálu a společnosti.

Ukončení spolupráce ze strany ubytovatele

Ubytovatel může spolupráci s portálem ukončit na konci předplaceného období. Na žádost ubytovatele je možné spolupráci ukončit i před vypršením předplaceného období, čímž ubytovateli nevzniká nárok na vrácení peněz ani na náhradu škody.

Ukončení spolupráce ze strany portálu

Ubytovací portál může spolupráci s ubytovatelem ukončit s okamžitou platností a to zejména v případě porušení bodů zmíněných v odstavci „Povinnosti ubytovatele“, čímž ubytovateli nevzniká nárok na vrácení peněz ani na náhradu škody.

Duplicitní platby

Při duplicitní platbě automaticky prodlužujeme prezentaci o dané období. Pokud klient požádá o vrácení duplicitní platby do 14 dní od jejího uskutečnění, vrátíme mu ji zpět na jeho účet.

Ochranné známky a loga

Potvrzujeme, že všechny materiály, použité na portálu, zejména informace, loga, obrázky, grafiky, dokumenty, produkty, internetové rozhraní a software poskytl provozovatel nebo jeho obchodní partneři, nebo klienti portálu (dále jen klienti), přičemž související práva duševního vlastnictví přísluší provozovateli, nebo klientům portálu. Jednotlivé prvky webové stránky jsou chráněny autorskými zákony a nesmí se kopírovat, modifikovat ani imitovat, celkem ani částečně. Všechny další názvy produktů, jména společností, známky, loga a symboly mohou být ochrannými známkami jejich vlastníků.

S výjimkou toho, co se uvádí v těchto podmínkách, žádné z materiálů se nesmí kopírovat, rozmnožovat, distribuovat, opětovně publikovat, stahovat, zobrazovat, zveřejňovat ani přenášet v žádné formě ani žádnými prostředky, zejména elektronickými, mechanickými, foto kopírovacími, záznamovými či jinými prostředky, bez předchozího výslovného písemného povolení provozovatele nebo poskytovatele třetí strany. Zároveň nesmíte zrcadlit žádné materiály, obsažené na této webové stránce, na žádném jiném serveru bez předchozího výslovného písemného povolení provozovatele. Jakékoliv neoprávněné používání jakýchkoliv materiálů, obsažených na tomto portále, může porušit zákony o autorském právu, zákony o ochranných známkách, zákony o ochraně soukromí o zveřejňování.

Ukončení služeb / webového portálu

Provozovatel může kdykoliv upravit nebo v případě technické údržby a aktualizace přerušit poskytování služeb tohoto webového portálu nebo materiálů, uvedených na tomto webovém portálu, a to s adresovaným oznámením nebo bez něj. Provozovatel nenese vůči Vám ani žádné třetí straně žádnou odpovědnost v důsledku takové úpravy nebo přerušení. Provozovatel může monitorovat přístup na webovou stránku.

Linky na stránky třetích stran

Portál může obsahovat linky na webové stránky, řízené jinými stranami než provozovatelem. Provozovatel neodpovídá, neschvaluje ani nepřijímá žádnou zodpovědnost za obsah nebo používání takovýchto stránek třetích stran. Provozovatel Vám poskytuje tyto linky jen pro ulehčení orientace, přičemž začlenění jakéhokoliv odkazu neznamená jeho schválení provozovatelem. Před používáním takovýchto stránek jste povinen seznámit se s politikou, uvedenou na takovýchto stránkách, týkající se ochrany soukromí a jiných záležitostí. Je Vaší odpovědností, abyste podnikli opatření k zajištění toho, že nic, co si pro vlastní potřeby vyberete, neobsahuje viry ani jiné položky destruktivní povahy.

Vzdání se práva

Materiály na této webové stránce se poskytují ve stavu v jakém se nacházejí, přičemž provozovatel se tímto vzdává práva na všechny výslovné nebo konkludentní prohlášení, záruky, jistoty a podmínky, zejména jakékoliv konkludentní záruky nebo podmínky obchodovatelnosti, vhodnosti pro konkrétní účel, nároku a neexistenci porušení, kromě případů v rozsahu, kdy jsou takové vzdání se práv považované za právně neplatné. Provozovatel neposkytuje žádné prohlášení, záruky, jistoty ani podmínky, s ohledem na kvalitu, vhodnost, pravdivost, správnost nebo úplnost žádných materiálů, uvedených na webové stránce nebo jakékoli jiné stránce či jiné webové stránce, na kterou je odkaz na této webové stránce. Provozovatel nenese žádnou zodpovědnost za přidané informace a fotografie v prezentacích ubytování. Za přidané informace a fotografie v prezentacích ubytování zodpovídá v plném rozsahu ubytovatel (registrovaný člen), který je přidal.

Omezení odpovědnosti

V případě, že nejste spokojen s naším portálem, jediným Vašim opravným prostředkem je možnost přerušit jeho používání. Provozovatel neodpovídá za žádné škody, které utrpíte v důsledku používání, úpravy, doložení, kopírování, distribuování nebo stahování, materiálů nebo používání či nemožnosti používat tento portál. Provozovatel v žádném případě neodpovídá za žádné nepřímé, trestné, mimořádné, náhodné ani následné škody (zejména ztrátu zakázky, výnosů, zisku, používání, údajů nebo jiných ekonomických výhod), a to bez ohledu na to, jak k nim dojde, ať už jednáním nebo na základě smlouvy, nedbalosti či jiného protiprávního jednání, vyplývajícího z používání nebo realizace informací, dostupných na tomto portálu nebo v souvislosti s ním, a to i v případě, kdy byl provozovatel předem poučen o možnosti vzniku takovéto škody. Máte výlučnou zodpovědnost za adekvátní ochranu a zálohování údajů a nebo zařízení, použité v souvislosti s tímto portálem, přičemž nejste oprávněni uplatnit nárok vůči provozovateli v souvislosti se ztracenými údaji, trváním opakovaného spuštění, nesprávného výkonu, zpožděními práce nebo ušlým ziskem, vyplývajícím z používání materiálů. Zavazujete se, že nebudete uplatňovat u provozovatele žádné nároky, vycházející z používání tohoto portálu nebo související s ním. Účinnost těchto omezení je výslovným předpokladem Vašeho používání tohoto portálu.

Odškodnění

Jako protiplnění za přijetí požitků, které získáte přístupem na tuto stránku, souhlasíte, že odškodníte provozovatele, jeho pracovníky, společníky a jednatele, zaměstnance, zástupce a partnery a nahradíte jim všechny nároky, jednání nebo pohledávky, zejména přiměřené právní a účetní poplatky, uplatněné jakoukoliv třetí stranou z důvodu Vašeho používání portálu, Vašeho porušení těchto podmínek nebo Vašeho porušení zákonů, předpisů nebo práv třetích osob nebo v souvislosti s nimi.

Obecná ustanovení

Tyto podmínky se spravují a vykládají v souladu s právním řádem České republiky. V případě, že je kterékoliv z ustanovení těchto podmínek neplatné nebo nevykonatelné, takové ustanovení bude provedeno v největším možném rozsahu a zbývající ustanovení budou i nadále plně platné a účinné. Názvy slouží pouze pro referenční účely a žádným způsobem nedefinují, neomezují, nevykládají ani nepopisují rámec ani rozsah daného odstavce. Nečinnost z naší strany v souvislosti s Vaším porušením případně porušením jiných osob nás nezbavuje práva jednat v souvislosti s následným nebo podobným porušením. Kromě dohod a podmínek, uvedených na webové stránce, tyto podmínky uvádějí celé dojednání a dohodu mezi námi v souvislosti s předmětem těchto podmínek.

Zásady a pravidla ochrany osobních údajů

Vaše soukromí je pro nás opravdu důležité. Děláme vše proto, abyste se u nás cítili bezpečně. Proto se řídíme i těmito zásadami a pravidly ochrany osobních údajů.